Geest en drift: een geestdriftige combinatie?


Hanneke Korteweg over seksualiteit en spiritualiteit

Seks en geest
De relatie tussen seksualiteit en spiritualiteit is vaak een bron van spanning. Het 'laagste' en het 'hoogste' in de mens strijden om de voorrang in aandacht en bevrediging. Een strijd die na korte wapenstilstanden weer kan opvlammen. Hoe kun je deze strijd beëindigen? Eén mogelijkheid is rigoureus voor het een of het ander kiezen.
Binnen een religieuze of spirituele omgeving wordt de seksualiteit vaak in dienst van de 'hogere' ontwikkeling geplaatst. Een aantal 'standaard' mogelijkheden hierbij zijn: - het onderdrukken van de seksualiteit, zoals in het middeleeuwse christendom. In dit geval worden de beide 'krachten' als onverenigbaar gezien.
De wilskracht en eventueel zwaardere middelen worden ingezet om het 'lagere' te verdringen. - het transformeren van de seksuele energie, zoals in diverse yogasystemen. Door middel van de wil en oefeningen wordt de seksuele kracht 'omgezet' om de spirituele groei te bevorderen. - de seksualiteit en spiritualiteit benaderen vanuit een 'overkoepelende' eenheid. Ik denk hierbij aan oosterse methoden als het tantrisme die beiden ziet als een uiting van de 'scheppende kracht van het universum'. Alle krachten en activiteiten, dus ook de seksualiteit, kunnen gebruikt worden om de mens te bevrijden van de belemmeringen van het 'gebonden' aardse leven.
Hanneke Korteweg, psychologe en auteur (onder andere medeauteur van 'De grote sprong') tracht in haar nieuwe boek 'Geest en drift' seksualiteit en spiritualiteit 'samen te laten komen'. Haar benadering in deze past het best binnen de hierboven genoemde 'eenheidsbenadering'.
Het onderwerp is mede door de beladenheid en de noodzaak om als schrijver 'open te zijn' lastig. Een voordeel van 'Geest en drift' is dat het geen moeilijk te volgen betogen en beschrijvingen van mens- en wereldbeelden bevat. Toch is Hanneke Korteweg er mijns inziens niet goed in geslaagd haar visie over te dragen op de lezer.

Opbouw van het boek
Het boek opent met een persoonlijke plaatsbepaling van Hanneke Korteweg. Hierin geeft ze aan hoe ze zelf in de loop der jaren geprobeerd heeft de gespletenheid tussen het 'hoofd' en de 'energie' (lees seksualiteit) op te heffen. Een kernpunt hierbij is het leren beseffen dat we 'er al zijn'. We vormen als mens al een eenheid, die de genoemde gespletenheid overstijgt. Maar we 'denken' dat er een fundamenteel probleem bestaat en daarom 'ervaren' we die eenheid niet. Dit probleempunt is het gevolg van een vanuit onze westerse basismythe (de ingesleten uitleg van het Genesisverhaal) ontstaan moralisme dat stelt dat seks slecht is, een symbool van onze verdrijving uit het 'aards paradijs'. Dit moralisme wordt in stand gehouden door onder andere de kerk en heeft geleid tot een fundamentele scheiding tussen man en vrouw en lichaam en geest. Maar het individu, dat meer is dan seksueel wezen alleen, kan dit moralisme overwinnen. Plezier en idealen kunnen samengaan. Dan vindt de mens 'zichzelf' weer terug.
Het grootste deel van het boek beschrijft, mede aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van Hanneke Korteweg, hoe mannen en vrouwen dit, uiteindelijk zeer persoonlijke, proces doorlopen. Allerlei aspecten van het basisprobleem komen aan de orde en worden in elkaars verlengde gelegd. Toch mis ik 'iets'. 'Het' komt niet helemaal over.

Kanttekeningen
Hoewel het kernidee van het boek, het accepteren van zowel seksualiteit als spiritualiteit, me zeer aanspreekt en er een aantal goede ideeën naar voren komen vind ik het boek als geheel niet overtuigend. Het is soms te belerend, het blijft vaag en het vormt geen eenheid. Ik zal deze drie punten kort uitwerken.
Hoewel Hanneke Korteweg afstand neemt van 'de moralisten', omdat die ons tegenhouden seks en liefde open te ervaren, hebben sommige delen van het boek iets afkeurends. Ten aanzien van een bepaald soort 'spirituele vrouwen' en meditatie zijn haar uitspraken nogal belerend, bijna afkeurend. Haar visie is 'beter'. Dit lijkt me nogal afhangen van persoonlijke zaken, zoals intuïtieve keuzes, jouw plaats in het leven en de vrijheid om zelf te kiezen. Een gegeven dat Korteweg volgens mij zal onderschrijven.
Een ander nadeel is dat het boek teveel leest als een inleiding voor een werkgroep. Hiermee bedoel ik dat het regelmatig in terminologie vervalt, die niet duidelijk uitgewerkt wordt. Begrippen worden niet uitgelegd of door elkaar gebruikt. Het ene moment impliceert ze bijvoorbeeld dat de man en de vrouw grotendeels bepaald worden door hun lichaam. Een moment later worden diezelfde man en vrouw bepaald door hun geest. Extra verwarrend wordt het verhaal doordat 'oude' visies op de man en de vrouw en 'nieuwe' door elkaar gebruikt worden. In het betoog worden soms 'de oude' en soms 'de nieuwe' aangehaald. Dit levert, bijvoorbeeld in het hoofdstuk 'vrouwen en mannen', een verwarrend geheel op.
Het laatste nadeel dat ik wil noemen is het ontbreken van een goede opbouw. Tot de laatste bladzijde had ik iets van: 'waar gaat het eigenlijk over?'. Over verouderde visies op man en vrouw?. Of over seks en geest?. Of was het: goed samen leren leven met je partner? Ik weet het niet. Het gaat eigenlijk over al deze zaken door elkaar, zonder dat ze vanuit een duidelijk kader verbonden worden. Daarom vormt het boek geen geheel.

Al samenvattend
Het boek 'Geest en drift' van Hanneke Korteweg-Frankhuisen behandelt een interessant onderwerp. Er staan een aantal goede ideeën in (onder andere gebaseerd op Elaine Pagels), weliswaar nogal los verspreid over de tekst. Door het simpele taalgebruik is het voor een breed publiek toegankelijk, in tegenstelling tot veel andere boeken over het onderwerp. Echter het geheel mist, in ieder geval voor mij, op logisch en gevoelsmatig niveau overtuigingskracht. Het lijkt alsof het boek veel te snel geschreven is. Voor mensen die goed tussen de regels kunnen lezen kan het toch een boeiend boek zijn. Persoonlijk was mijn interesse al snel verslapt. Jammer, het had goed kunnen zijn als een aantal van de bovengenoemde tekortkomingen ontbraken.

JAN SPRONG


©St. NoPapers

Terug naar overzicht