Wat is wijs?


Dr. Wayne Dyer: 'Geluk is de weg.
Wijsheid voor elke dag'

Naarmate de belangstelling voor het New Age-denken toeneemt, groeit ook de kritiek op de denkbeelden. Dat is op z'n minst merkwaardig, want de tegenstanders gaan nauwelijks serieus in op het gedachtengoed en beperken zich tot kwalificaties als 'misleiding' en 'volksverlakkerij'. Waarom zou je überhaupt reageren op wat je beschouwt als onzin? En omgekeerd: als blijkbaar steeds meer mensen zich aangesproken voelen door bepaalde opvattingen over mens en wereld, wordt het dan niet hoog tijd om er op een serieuzere manier aandacht aan te besteden dan tot nu toe gebeurt?
Zelfs het ernstig bedoelde artikel van Thomas Vanheste over het fenomeen in De Gids van januari jl. is geen objectieve beschouwing, maar geschreven vanuit het vooroordeel dat New Age onzin is en dus met alle middelen bestreden dient te worden. Alleen al het ongenuanceerd op één hoop gooien en onder een noemer brengen, waar toch heel verschillende stromingen onderscheiden kunnen worden, getuigt al van het gebrek aan bereidwilligheid om echt te kijken naar wat er aan de hand is en wat er nou in feite beweerd wordt.

De Amerikaanse psycholoog en bestsellerauteur Wayne Dyer is niet vanaf zijn eerste publicaties gezien als een vertegenwoordiger van het New Age-denken.
Een van zijn eerste boeken in Nederlandse vertaling 'Niet morgen maar nu' werd een jaar of tien geleden redelijk welwillend ontvangen en mocht zich in ieder geval verheugen in een grote belangstelling van het lezerspubliek.
Het belangrijkste verwijt dat hem toentertijd werd gemaakt betrof zijn manier om de menswetenschappen zo te vertalen dat zij toegankelijk en praktisch bruikbaar werden voor iedereen die er belangstelling voor had; hij was, kort samengevat, een populist.
Uit de sindsdien verschenen boeken van Dyer valt zijn eigen ontwikkeling goed op te maken. Al vrij snel beperkte hij zich niet meer tot de verworvenheden van de westers menswetenschappen, maar gaf hij meer ruimte aan oosterse denkwijzen en de opvattingen vanuit verschillende godsdiensten en denkstromingen. Wel probeerde hij, t/m een van zijn meest recente boeken 'Lessen in levenskunst' zijn oorspronkelijke uitgangspunten trouw te blijven: de mens is tot veel meer in staat dan hij denkt, als hij bereid is allerlei vooropgezette ideeën en meningen en vooral een negatieve manier van denken over zichzelf en de wereld om hem heen los te laten. En uiteraard bepleit hij dat de mens de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven dient te nemen, minder gericht op 'men' en meer op wat zijn hart (gevoel, intuïtie) hem ingeeft om te doen.

Deze basisprincipes in zijn werk staan ook centraal in 'Geluk is de weg', een verzameling gedachten, zoals Dyer deze in de loop van de jaren heeft verwoord in zijn boeken, lezingen en brieven. Voor de verzameling is echter ook geput uit interviews, kranteartikelen en nog niet verschenen werk van de auteur. Uitgeverij Bruna maakte er een mooie, in papieren band gebonden boekje van, met een fraai ogende lay-out en lettertype, dat dit werkje uitstekend geschikt maakt als cadeau-boekje.
Het verdient aanbeveling om de uitspraken niet allemaal achter elkaar te lezen, maar om ze gedoseerd te consumeren: om over na te denken, een dag mee te dragen en om te overwegen. Juist in een tijd, die ons nauwelijks gunt even op adem te komen kan het geen kwaad af en toe even stil te staan bij de helaas nog veel te weinig onderkende kant van het menselijke bestaan: het spirituele leven. En uiteraard is geen mens verplicht het altijd hartgrondig met de auteur eens te zijn. Maar gezegd moet worden dat hij in ieder geval de grote oosterse wijsgeren aan zijn kant heeft. Al was het maar vanwege de manier waarop hij in een kernachtige spreuk het idee van Tao onder woorden bracht: 'Er leidt geen weg naar geluk. Geluk is de weg'.

HARRY FLEURKE


©St. NoPapers

Terug naar overzicht