Op weg door Tao


Het taoïsme
Het taoïsme is een Chinese toevoeging aan die grote en boeiende verzameling van spirituele overtuigingen die er wereldwijd bestaan. Het is niet duidelijk of het nu een volksgeloof, een filosofie, een religie of een politieke leer is.
Het gemakkelijkste antwoord wordt het meest gegeven: het is van alles wat. Sommigen beweren dat het taoïsme het geesteskind is van Lao-Tze (andere schrijfwijzen zijn Lao-Tzu, Lao-Tse, Lau-Tseu, Lao-Tsoe, Lau-Che en waarschijnlijk nog veel meer), die ook wel Lao-Tan genoemd wordt (wat ofwel 'Oude meester' betekent ofwel 'lang oor') of zelfs Li-Erh. Anderen beweren dat hij gewoon in een al bestaande traditie thuis hoort of misschien wel nooit bestaan heeft. De dichte sluier die de oorsprong van het taoïsme aan het oog onttrekt is gelukkig versierd met leuke anekdotes.
Fraai is bijvoorbeeld het verhaal dat Lao-Tse eerst in China vertoefde, daar op aandrang van wat we nu een douanier zouden noemen de Tao Teh King schreef, vervolgens naar het noorden van India doorreisde om zich als de Gautama Boeddha opnieuw aan de mensen te tonen. Lao-Tse zou zijn geboren in de zesde eeuw voor Christus. Dat zou ook het geval kunnen zijn met de Boeddha.

Dit zich haast subversief verstoppen achter de horizon van het vaststelbare is ook kenmerkend voor de inhoud van het taoïsme. De nadruk ligt op het innerlijk van de mens en dat, een spijtige vanzelfsprekendheid, gaat nu eenmaal vaak gepaard met een openlijke verwerping van opgelegde regels en van een algemeen aanvaarde moraliteit.
De mens wordt in het taoïsme aangespoord tot een leven in overeenstemming met de natuur. Het onderscheidt zich hierin van die andere grote leer die in China sinds onheuglijke tijden de boventoon heeft gevoerd. In het Confucianisme, want daar hebben we het dan over, staat de harmonie van mens en staat op de voorgrond, en men put zich uit in het geven van regels en het bepalen van geldige motieven voor het juiste gedrag. In het taoïsme heeft niet de staat maar de natuur het primaat. De natuur in het taoïsme, en nu negeren we zeer veel (historische) nuances, is echter niet synoniem met de fysische natuur. Het is eerder iets dat ook diep in de mens verankerd, en vaak verborgen, is. Leven volgens de natuur, of leven volgens Tao, is levens volgens deze zuiver menselijke natuur. Geheel in overeenstemming met een algemeen kenmerk van de Chinese filosofie leidt dit, in de regel, niet tot ascetisme, maar tot een fundamentele acceptatie van het leven van alledag en van de omgeving waarin dat plaatsvindt.
Het Tao is te vinden in dit leven zelf, niet alleen daarbuiten of daarboven. Dat is ook het onderscheid, wellicht, met de spirituele stromingen die op Indiase bodem zijn ontstaan. Tekenend voor het taoïsme is bijvoorbeeld dat een van de meer esoterische aspecten ervan bestond uit het daadwerkelijk nastreven van onsterfelijkheid. Dat duidt op een gehechtheid aan het bestaan die niet snel teruggevonden zal worden in de Indiase wijsbegeerte.

Tao
Maar wat is dan dat Tao precies?
Een onbeantwoordbare vraag. Het Tao zelf kan volgens de taoïsten niet benoemd worden. Het is geen ding, geen begrip, en geen zijnde dat ook maar met enig middel aangeduid kan worden. Het ontstijgt alle vormen van bepaalbaarheid, het is niet scheidbaar, niet onderscheidbaar, niet duaal. 'Dat wat je Tao noemt, is niet Tao', luidt een van de spreuken uit de Tao Teh King.
Het woord Tao echter betekent zoiets als 'het gaan van een weg', een weg die in overeenstemming is met de menselijke natuur. Het woord drukt een beweging uit, een (mee)gaan met de stroom die de ware werkelijkheid is. Tao is niet, het wordt.

Het centrale thema van de het belangrijkste boek in het taoïsme, de Tao Teh King, een werk dat zo'n 2500 jaar oud is, is dat van de eenheid en de orde, oftewel van de samenhang van al wat is. Door te leren beseffen dat de natuur een eenheid is, kun je nauwkeurig te weten komen hoe, en waarom, de dingen gebeuren en bijgevolg leer je dienovereenkomstig te handelen.
De methode om dit bereiken, ook wel wu-wei genoemd, wat niet-handelen betekent, bestaat daarin dat je je ontdoet van vooroordelen en dogma's, we herkennen hierin het weer subversieve element van het taoïsme, en je jezelf derhalve niet willens en wetens omvormt naar een extern gegeven ideaalbeeld, maar alleen je werkelijke natuur, Tao, volgt en zo van moment tot moment leeft. Echt leven is je(zelf) laten leven! Een actieve wil moet omgevormd worden tot een passieve wil. En dat is geen gemakkelijke opgave.

Naar een praktisch en modern taoïsme
De taak die Rudolf Snel op zich genomen heeft is om deze grondgedachten en methoden van het taoïsme zodanig op te schrijven dat ze binnen het bereik van de moderne mens komen. Zijn boek 'Op weg door Tao: aan de slag met het universele principe' moet gezien worden als een poging tot vertaling van de Tao Teh King naar leefwijzers voor het praktische leven van de moderne mens om, overigens geheel in overeenstemming met het oude taoïsme, in dit leven succesvol te worden.
Succesvol betekent niet dat je leert met dit boek geld of faam te verdienen, maar dat je leert je te ontdoen van de onmiskenbaar en alomtegenwoordige dwang tot een leven buiten jezelf om, tot het volgen van een extern gestelde norm.
De weg van Tao, volgens Snel, voert je terug naar je Zelf, en weg van je ego. Het ego is dan dat deel van de mens waardoor hij gehecht is aan niet wezenlijke zaken als bezit, status en zo meer, en waardoor zijn leven volledig in het teken kan komen te staan van de bevrediging van behoeften.

Aan de hand van de Tao Teh King probeert Rudolf Snel de lezer te wijzen op die zaken die je van je ware Zelf, een woord dat ook in het boek consequent met een hoofdletter geschreven wordt, afhouden. In deel een van zijn boek wijst hij bijvoorbeeld op de mogelijk nadelige invloeden van de neiging tot theoretiseren, overdadig plannen, zelfzucht en de neiging anderen te (ver)oordelen. Hij geeft praktische tips hoe in voorkomende gevallen dergelijke neigingen herkend en teniet gedaan kunnen worden. Het is beslist een feit dat Rudolf Snel, althans voor hen die bevattelijk zijn het taoïsme, ook daadwerkelijk bruikbare en soms verrassende tips geeft, en ook aangeeft waaruit de verbetering die je mogelijkerwijs te wachten staat kan bestaan. Hij valt niet snel in de verleiding om kant en klare recepten te geven, maar benadrukt steeds de houding die je volgens het taoïsme dient aan te nemen. Hij overstijgt daarmee verre het niveau van een 'vertel het Mona', en dus van zeer veel van die andere boeken die je in de boekenwinkel op dezelfde plank zult vinden.
Doordat Snel herhaaldelijk teruggrijpt op citaten uit de Tao Teh King wordt een onmiskenbare consistentie in zijn suggesties bereikt. Het geheel maakt een zeer sympathieke indruk. Of het bruikbaar is moet elke lezer echter voor zichzelf uitmaken, zoals ook Rudolf Snel zelf herhaaldelijk stelt. Het boek biedt niet voor alles en niet voor iedereen een goede oplossing. Voor hen echter die een leidraad nodig hebben, of wensen, om iets meer van dit leven te maken, heeft Snel's opwerking van de Tao Teh King mogelijkerwijs veel te bieden. Vooropgesteld dat je het vol weet te houden. De weg door Tao is niet zonder problemen.

Het eerste en veruit grootste deel van het boek is twijfelloos het beste. In deel 2 gaat hij wat nader in op persoonlijke belevingen die hijzelf en anderen hebben gehad op hun weg van Tao. Het gemak waarmee hier allerlei zaken dooreen gemengd worden, van gnosis, Castaneda, pathetisch geïnterpreteerde ervaringen, een te letterlijk genomen symboliek, en zo meer van die zaken, had op mij een afstotende werking.
Hoewel beleving centraal staat in het taoïsme heeft het hier gebodene naar mijn smaak minder met taoïsme te maken dan met een haast wanstaltige lichtgelovigheid. De weg door Tao van Snel en de zijnen is dan ook zeker niet de mijne. Het zij zo.
Ik waardeer echter zeer het feit dat Snel deze zaken, grotendeels dan, buiten het eerste deel heeft weten te houden. Het derde deel is weer minder controversieel. Hier worden een aantal praktisch uitvoerbare methoden of technieken aangeboden waarmee de weg van Tao in het leven van alledag gevolgd zou kunnen worden. Ze doen niet onder voor dat wat in menig andere therapie geboden wordt.

Een kanttekening
Zonder ook maar iets af te willen doen aan de constatering dat Snel voor menig lezer een waardevol boek heeft geschreven, is het niet geheel en al onproblematisch.
De oorzaak is misschien wel de Tao Teh King zelf. Dit is een welhaast onvertaalbaar werk.
De bondige en duistere filosofie die Lao-Tse in ongeveer 5000 Chinese karakters heeft neergelegd, is door veel auteurs op veel verschillende manieren vertaald. Een teken aan de wand. Elke omgang met de Tao Teh King is noodgedwongen gebaseerd op interpretaties daarvan. Dat is bij Rudolf Snel niet anders. Om de Tao Teh King te kunnen opwerken tot iets dat praktisch bruikbaar, heeft hij moeten werken met elders geleende of door hemzelf opgestelde conceptuele kaders. Het probleem bij Snel is dat hij dat zonder nadere vermelding doet. Zo meent hij, om maar eens wat te noemen, te kunnen constateren dat de vrijmetselaars eigenlijk ook een soort taoïsten zijn, en maakt hij op een verraderlijk impliciete wijze een vrij en veelvuldig gebruik van boeddhistische of hindoeïstische concepten. En dat terwijl de Tao Te King geschreven is voordat de confrontatie met deze wereldreligies plaats vond.
Hij vermeldt verder niet dat het begrippenpaar Yin-Yang ooit 'Fremdkörper' waren in het taoïsme. Ook heeft hij het regelmatig over de dialectische wereld, een concept dat, voor zover mij bekend, in de Tao Teh King niet voorkomt. Het zijn maar enkele voorbeelden. Het gevolg is dat Snel's boek daarom een wat scheef beeld geeft van het feitelijk taoïsme. Hij scheidt zijn denken niet van dat van Lao-Tse. Wie zich daaraan niet stoort, wel, die store zich er niet aan. Wie zich daar, met mij, wel aan stoort zal zich gedwongen zien een ander, meer historisch betrouwbaar, werk er naast te lezen. Dat kan trouwens nooit kwaad. Het Taoïsme is namelijk een zeer boeiend element van die toch als boeiende verzameling van spirituele stromingen.
En controversieel blijft het toch. Zo is nu eenmaal de weg van de Tao Teh King, een weg waarop Snel ondanks alles een fraaie steen gelegd heeft.

HENK ELLERMANN


©St. NoPapers

Terug naar overzicht