OCCULTISME

Occult is een Grieks woord wat 'verborgen' betekent, waarmee wordt bedoeld 'iets wat we niet begrijpen'.
Van oudsher heft de mens zich aangetrokken gevoeld tot het onverklaarbare, geheimzinnige, occulte dat hij zowel in de menselijke natuur als in de natuur buiten hem waarnam. Huiverend vaak en toch geboeid trachtte hij de occulte verschijnselen - alles wat niet tot de bekende krachten en wetten viel ter herleiden - te benaderen en te verklaren.
Wat reeds lang het onderwerp is geweest van de meest willekeurige en fantastische beschouwingen en verklaringen, is - althans ten dele - onderwerp van wetenschap geworden: telepathie, helderziendheid, aura's, aardstralen en hypnose behoeven we niet langer te beschouwen als producten van fantasievolle en op sensatie beluste personen. Het zijn de verschijnselen waarvan de realiteit wetenschappelijk is aangetoond. Er is echter heden ten dage een wetenschappelijk occultisme dat zich bezighoudt met het onderzoek en de verklaring van allerlei raadselachtige verschijnselen die de mens als middelpunt schijnen te hebben.
Het bestuderen en beoefenen der occulte wetenschappen wordt door middel van een vast leerstelsel onderwezen, doch de uitvoering daarvan wordt zoveel mogelijk individueel aangepast aan de mogelijkheden van de student.